قیمت ها در این فروشگاه در مقایسه با فروشگاه های سنتی پایین تر می باشد.