جهت جلب اطمینان مشتریان یکی از بزرگترین مزیت ها، پرداخت بعد از دریافت کالا می باشد.